Príznaky depresie

Príznaky v prežívaní, v telesných prejavoch, v správaní a zmýšľaní.

Prejavy depresie v prežívaní, v emóciách

Nálada je prevažne smutná, prípadne i úzkostná, môžu sa vyskytnúť pocity prázdna. Prevláda beznádej, pesimizmus, pocity viny, straty zmyslu života, strata radosti, celkove strata chuti.

Zmeny správania pri depresii

Nekľud, strata záujmov, nedostatok energie vedie i ku strate záujmov, obmedzeniu až strate koníčkov, problémy s rozhodovaním.

Depresia v oblasti myslenia a kognitívnych funkcií

Zhoršenie sústredenia, pamäti, problémy so zapamätaním si, rozpomínaním, môžu sa objaviť myšlienky na samovraždu až samovražedné pokusy. Prítomné sú negatívne obsahy, ktoré sa týkajú vnímania seba, okolitého sveta i budúcnosti.

Depresia zasahuje i do fyziologických funkcií a telesnej oblasti

Nekľud, poruchy spánku, bolesti hlavy, dlhodobé bolesti, stuhlosť svalov, poruchy trávenia, zácpa, tlak na hrudi, malátnosť, únava a ľahká unaviteľnosť.

Depresia môže mať mnoho prejavov. Existuje forma depresie, ktorá sa v prežívaní vôbec nemusí pejaviť! Depresia je intenzívnejšia a hlbšia než smútok, dlhšie trvá a má nepriaznivý vplyv na výkonnosť. Často nadväzuje na obdobie smútenia, počas ktorého sa nepodarilo zadaptovať na nové podmienky.

Depresia nie je lenivosť.