Psychodiagnostika

Pracovisko je orientované predovšetkým na psychoterapiu dospelých klientov a mládeže pred prahom dospelosti. Diagnostiku vykonávame ako doplnkovú službu pre potreby terapie alebo na požiadavku ošetrujúceho lekára a pre posúdenie pokroku v terapii.

Posúdenie psychickej spôsobilosti podľa zákona pre držanie a nosenie strelnej zbrane a streliva.

Posúdenie aktuálneho stavu symptómov stresu, úzkosti, depresie, vyhorenia, sociálnej úzkosti a pod.

Posúdenie vplyvu traumatickej udalosti a zhodnotenie pokroku v liečbe.

Komplexné vyšetrenie osobnosti a psychických funkcií vrátane diferenciálnej diagnostiky.

Parciálne posúdenie psychických funkcií, vlastností a schopností.