O nás

Mamina fotoPhDr. Viera Páleníková

Odborná garantka, klinická psychologička, psychoterapeutka, supervízorka KBT, cvičná terapeutka

Psychoterapii sa venujem intenzívne od roku 1998. V roku 2001 som absolvovala výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii KBT. Neskôr v psychotraumatológii a EMDR a v krátkej na problém orientovanej terapii. Mám výcvik v KBT supervízii v Medzinárodnom inštitúte Odyssea, som vo výcviku katatýmne imaginatívnej terapie KIP a schema terapie, tiež skupinovej schema terapie.

V zdravotníctve som pracovala na I. Neurologickej klinike FN v Bratislave 18 rokov a 17 rokov ako primárka na Oddelení klinickej psychológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave Petržalke.

Venujem sa predovšetkým terapii úzkostných porúch a depresie. Tiež najrôznejším psychickým zraneniam akútnym či komplexným traumám, krízovým stavom, stresovej záťaži, psychickému vyčerpaniu, syndrómu vyhorenia, emočným problémom, hnevu, hanbe, vine a partnerským a vzťahovým problémom.

email:        palenikova@psychoterapia-kbt.sk

kontakt:   0915 222 232


Mgr. Silvia Aziriová, PhD.  

Klinická psychologička v certifikačnej príprave v KBT

Práca v zdravotníctve v Psychiatrickej liečebni v Hronovciach mi pomohla získať skúsenosti v psychoterapii a klinickej psychodiagnostike. Ukončila som výcvik v psychotraumatológii a EMDR. Absolvovala som tiež výcvik v psychodynamickej terapii. Ukončujem certifikačnú prípravu v kognitivno-behaviorálnej psychoterapii a najnovších terapeutických trendoch, schématerapii a Mindfulness. 

Zaujímam sa aj o využitie psychofyziologických metód v diagnostike a terapii pri efektívnejšom nácviku relaxácie, cez kontrolované dýchanie, autogénny tréning, Jacobsonovu a Ostovu relaxáciu, až pomeditácie typu Minfulness – všímavosť a ďalšie stabilizačné techniky. Venujem sa aj metódam zameraných na zvýšenie kognitívneho výkonu, kombinácii neurofeedbacku s kognitívnym tréningom, kde som v postgraduálnej príprave.

Venujem sa najmä spracovaniu úzkostnych a depresívnych symptómov, práci s traumou, smútkom, hnevom, hanbou a problémami v medziľudských vzťahoch.

email:        aziriova@psychoterapia-kbt.sk

kontakt:   0903 901 309


Dr.rer.nat. Martin Polák 

Psychológ v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie a certifikačnej príprave v terapii KBT

Pracoval som päť rokov s klientmi s poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania v multidisciplinárnom tíme vo Viedni, kde som posledné dva roky pôsobil vo funkcii team-koordinátora. Skúsenosti v klinickej psychodiagnostike a psychoterapii som získal tiež v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku a v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie, kde som pracoval s úzkostnými a depresívnymi pacientmi, ako aj pacientmi s látkovými závislosťami, poruchami osobnosti a procesuálnymi ochoreniami. 

Venujem sa aj oblasti efektivity a implementácie nových foriem kognitívno-behaviorálnej terapie, ako sú expozičná terapia vo virtuálnej realite (Virtual Reality Exposure Therapy) a kognitívno-behaviorálna terapia prostredníctvom internetu (internet-based CBT). Som členom Európskej spoločnosti pre výskum internetových intervencií a aktívne participujem na vedeckých konferenciách týkajúcich sa tejto problematiky v rámci Európy. Sedenia poskytujem aj v anglickom a nemeckom jazyku.

email:        polak@psychoterapia-kbt.sk

kontakt:   0915 546 098


Mgr. Filip Uhrovič

Psychológ v postgraduálnej príprave, špecializačnom štúdiu klinickej psychológie a certifikačnej príprave v terapii KBT

Po ukončení štúdia som pracoval ako školský psychológ na ZŠ a v CPPPaP v Trnavskom kraji. Práci s deťmi a rodičmi pri riešení najrôznejších problémov som sa venoval do roku 2018. Neskôr v Centre podpory študentov na Trnavskej univerzite som poskytoval poradenstvo v oblasti duševného zdravia a tiež psychoterapiu ako frekventant výcviku v kognitívne-behaviorálnej terapii pod supervíziou v Psychiatrickej ambulancii Via Spiritus so zameraním na oblasť zvládania intenzívnych emócií, zvládania pracovnej záťaže ako aj osobných a vzťahových problémov.

V oblasti pracovnej psychológie som pôsobil ako hodnotiteľ zamestnancov v spoločnosti Timan, s.r.o. aj ako lektor mäkkých zručností napr. pre prácu s negatívnym klientom, zvládanie stresu, komunikáciu v tíme, motiváciu na pracovisku a pod. V tejto oblasti sa venujem i výskumu v rámci postgaraduálnej prípravy so zameraním na súvislosti určitých čŕt osobnosti a správania, ako je morálne uvažovanie, podnikateľské správanie, talent a pod.

Tieto skúsenosti mi umožňujú vnímať všetky aspekty životného príbehu človeka – detstvo, štúdium, vzťahovú aj pracovnú oblasť. Spoluprácu zakladám na vzájomnom rešpekte, pozornom vypočutí, snahe porozumieť ťažkostiam ako aj osobnosti a zručnosti klienta. Následne v spolupracujúcom vzťahu využívam poznatky a techniky kognitívno-behaviorálnej terapie vo forme, ktorá je pre klienta prirodzená, a kde klient využíva svoje silné stránky, osobnostné vlastnosti a predošlé skúsenosti, aby mohol napĺňať svoje životné ciele.

email:        uhrovic@psychoterapia-kbt.sk

kontakt:   0903 790 218